Logo

Léiw Frënn vum DenTheater.lu

Weder den Auguste LIESCH, nach de Marcel REULAND hätten sech an hire wëllsten Dreem virstelle kennen dass d´Mënschheet eng Kéier mat enger Plo wéi dem Corona misst zu Kouert goen.

No villem Hin an Hir hu mer elo schwéierem Häerze missten eis 2 Produktiounen déi mer fir 2021 geplangt haten, aus organisatoresche Grënn (Corona bedéngt) ofsoen. A well jo kee Mënsch weess wéi d'Zukunft ausgesäit, plange mer bis op Weideres och näischt méi.
Iech alleguer wëlle mir e grousse Merci soen fir déi schéin Zäit déi mer bis elo zesumme verbrénge konnten.

E spezielle Merci un d'Theateren vu Lëtzebuerg déi eis iwwert all déi Joren ëmmer erëm erlaabt hunn op hire Bünen ze spillen.
An dofir: Passt op Iech op a bleift gesond.

De Comité vum DenTheater.lu

 

Fréijoer 2021

Hierscht 2021

Liesch Reuland